måndag 30 september 2019

Pedagogiskt Ledarskap

Vad är ledarskap?
Ledarskap är när en eller flera ledare organiserar och vägleder en grupp för att nå olika mål och få bra resultat. Ledaren ska också leda verksamheten i rätt riktning. Alla ledarskap sker i relation till andra. 

Vad är socialisation?
Socialisation är processen som som gör att individen tar till sig omgivningens normer och värderingar. Individen får sina normer och värderingar via sina socialisationsagenter, som är individens föräldrar, skola, kamrater men också via media.

Vad är pedagogik?
Läran om hur man lär ut. Pedagogik är de kunskaper och metoder som används i fostran och undervisningen. Didaktik och Metodik ingår i pedagogiken. Didaktiken är den del som rör inlärning och undervisning. Metodiken är den delen som beskriver tillvägagångssättet.

Förklara begreppen Didaktik och Metodik.
Didaktiken är pedagogikens tekniska sida och Metodiken är Didaktikens praktiska sida. Didaktiken svarar på frågorna:  Vad är det som ska läras ut. Varför och Hur ska det läras ut. Och till Vem ska det läras ut. Didaktiken handlar om undervisning i teori och praktik. 
Metodiken fokuserar på Hur någonting ska läras ut. Metodik handlar om arbetssätt och metoder som används i lärandesituationer. 

Vilka är tre av våra vanligaste minnesstrategier och hur fungerar de?
Repetition, kategorisering och elaborering.
Repetition är att upprepa. Att exempelvis upprepa och repetera vad Didaktik och Metodik är och betyder tills man kan det utantill. 
Kategorisering är att dela upp informationen i olika kategorier. Om man ska lära sig ett telefonnummer eller sitt kontonummer till banken. Vissa delar upp siffrorna så att de läser fyra siffror åt gången. Andra delar in siffrorna två och två.
Elaborering innebär att man bygger på med information för att skapa ett sammanhang. Detta för att kunna komma ihåg bättre. Exempel: om man handlar på en skobutik på internet så kan man ha ett lösenord som är “promenera” eller “inte barfota”. På så sätt har man skapat ett sammanhang.

Vad är pedagogisk kompetens?
Pedagogisk kompetens är att kunna få både vuxna och barn att lyssna och förstå. Att kunna se individers olika behov och kunna förstå på vilken nivå individen befinner sig på och kunna förmedla kunskap på individens nivå.
Pedagogisk kompetens innebär att få människor att lyssna och förstå. Att kunna väcka ett intresse. Att kunna möta människor på deras nivå. Att hitta kunskaper och erfarenheter som individen redan har för att kunna koppla den kunskapen till den nya kunskapen. 
Exempel:
Ett barn i skolåldern gillar bilar. Han tycker om pappas bil. Då kan man utgå från pappas bil och ställa frågan. “Vill du också köpa en bil när du blir stor?”, “Ja” svarar barnet. Då kan man säga att om man ska köra en bil så måste bilen ha bensin och bensin kostar pengar. Då kan man fråga barnet “Hur mycket tror du bensin kostar?”. 
Och då har man kopplat barnets erfarenhet och tillsätter ny kunskap. I detta fall matematik.

Vad kan man som ledare göra för att det första mötet med gruppen ska bli så bra positivt som möjligt?
Att vara väl förberedd och organiserad. Detta skapar förtroende. Man ska vara sig själv, det är då man vinner respekt från gruppen. Klädsel är viktigare än man tror. Kläderna styr en stor del av hur du kommer att uppfattas. Om du ska ha gymnastik med en elevgrupp, så är det inte så smart att klä sig i finskor och kostym och förvänta sig att eleverna respekterar dig. Men kommer du i träningskläder och gymnastikskor så visar du att du är en gymnastiklärare som bryr sig om sitt yrke och blir samtidigt en förebild. Då många elever inte gillar gymnastiken i skolan.

Vad är ett syfte Och Varför är det bra att veta vad man har för syfte?
Ett syfte är förklaringen till varför man ska utföra något.
Varför det är bra att veta.
Ett barn i högstadiet frågar sin matematiklärare. “Varför ska jag lära mig matematik?”
Läraren svarar “För att du i framtiden ska kunna räkna ut hur mycket lön du att kommer få, när du börjar jobba”. Eleven frågar “Varför är det bra att kunna?”. “Jo, för om du ska starta ett eget företag så måste du kunna räkna vad dina inkomster är och vad dina utgifter är”. Eleven tittar fundersamt på läraren. Läraren ger eleven ett annat exempel. “Om du väljer att bli målare istället eller snickare, då måste du veta hur man räknar ut volym, area och omkrets”. “Varför det” frågar eleven. “Annars vet du inte hur mycket målarfärg du behöver för att måla en lägenhet”. 
På det viset svarar läraren på vad syftet är med matematik.

Vad ska man tänka på när man sätter upp mål?
Att målet är realistiskt. Att sätta upp delmål för att nå till huvudmålet. Josefin vill bo i ett hus. Men just nu har hon inte råd med det. Josefin vill gärna bo stort med stora utrymmen. Helst vill hon inte ha några grannar. Josefin bor just nu i en etta på 26 kvadratmeter. Hennes första delmål att är få något större. En tvårumslägenhet. Om Josefin bor i en tvårumslägenhet i 5 år så har hon råd att spara pengar till kontantinsatsen till ett hus.

Förklara begreppen huvudmål och delmål.
Huvudmålet är Josefins dröm om ett hus. Delmål är att Josefin skaffade sig en tvårumslägenhet så att hon fick lite större men kunde ändå ha råd att spara pengar till sitt hus. Delmålet för Josefin är att spara pengar. Om Josefin sätter upp små delmål på hur mycket hon ska spara varje månad eller per år. Då är det delmål som Josefin kan lyckas med för att kunna köpa sitt hus som är huvudmålet.

Vad är grovplanering och vad är finplanering?
Grovplanering är att placera ut det som ska göras under den tid man har till förfogande. En grovplanering är en översikt på hur exempelvis ett schema ska se ut och innehålla. 

Varför måste man tänka på målgruppen när man planerar en aktivitet?
Det måste passa åldern som ska utföra aktiviteten. En 2 åring kan inte utföra samma aktivitet som en som är 6 år. Det handlar om det motoriska, intellektuella och den sociala utvecklingen.

Ge exempel på hur målgruppens kulturella bakgrund kan ha betydelse för planeringen.
Man ska alltid planera så att det passar alla eller att det finns alternativ till alla. 
På Sockerbitens förskola ska barnen fira jul. På ett svenskt julbord är ofta julskinkan den som står i centrum. Men på Sockerbitens förskola finns det barn som inte äter fläskkött och inte heller firar jul. Här måste Sockerbitens förskola se till barnens bakgrund och religion. Alla äter inte fläskkött vilket gör att julskinkan kan inte heller vara i centrum på julbordet på Sockerbitens förskola. Här måste förskolan erbjuda exempel nötkött, kyckling och vegetariskt alternativ. 

Hur kan man förbereda sig praktiskt inför en aktivitet?
Att ha ordning och reda på sina saker. Att man kontrollerar lokaler eller området man ska vara på om det är utomhus. Göra en bra planering. Checka av att all utrustning och material som ska finnas på plats till aktiviteten är med och hel.

Hur kan man förbereda sig mentalt inför en aktivitet?
Först och främst ska man se till att ha en planering och vara påläst samt att vara praktiskt förberedd. 

Varför är det viktigt att kunna vara flexibel när man genomför en aktivitet?
Om inte allt går som planerat är det bra att vara flexibel. Tänka snabbt och komma på nya lösningar som inte står med i planeringen.

Varför är det viktigt att dokumentera resultat?
För att kunna se utvecklingen hos exempelvis en elev samt kunna se om eleven har uppnått sina mål. För att i slutet av kursen kunna sätta betyg.

Vad kan man ha för nytta av att skriva minnesanteckningar?
Om man har ett allvarligt samtal med en elevs föräldrar eller en arbetskollega så kan det vara bra att ha skrivit ner vad som sagts och när samtalet ägde rum. För att veckor eller månader senare kunna gå tillbaks och bekräfta för sig själv att samtalet ägde rum och vad som sades.

Varför kan det vara bra att skriva loggbok eller dagbok?
Det är ett sätt att dokumentera händelser. Att skriva en dagbok är ett sätt att skriva av sig. Samtidigt som man skriver så bearbetar man det som har hänt. Att skriva loggbok ger en möjlighet till reflektion och utveckling. Loggboken blir som en utvärdering av sig själv, en utvärdering av den egna insatsen.

Vad är måldokument och verksamhetsberättelser?
Måldokument beskriver vilka planer man har och vilka mål man har inom organisationen under en viss period.
Verksamhetsberättelser är en sammanfattning av organisationens verksamhet under en period.
Syftet är att utvärdera och utveckla verksamheten.

Var är ett styrdokument?
En text som styr verksamheten som en ledare måste följa. En skola styrs av skollagen, läroplanen, förordningar och måldokument och handlingsplaner. Dessa är bestämda av kommunen och skolans egna ledningsgrupp.

Varför är det viktigt att utvärdera?
För att hålla reda på om kvaliteten håller och om man uppnår sina mål. Att utvärdera är ett sätt att utvecklas och bli bättre.

Ge exempel på olika sätt att utvärdera en verksamhet.
Resultat. Resultat för verksamheten. Det kan handla om betygsstatistik, närvaro eller antal deltagare.
Enkäter där deltagarna kan kryssa i vad de tycker. Vilket sedan sammanställs till mätbar statistik.
Intervjuer. Men intervjuer kan man få mer utförliga svar. Men nackdelen är att deltagarna inte vågar vara ärliga.

Vad heter den myndighet som ansvarar för arbetsmiljöfrågor i Sverige?
Arbetsmiljöverket.

Ge exempel på sådant som ingår i den fysiska arbetsmiljön.
Buller, Kemikalier, Dålig ventilation, varma lokaler. Dåliga arbetsställningar. Brandsäkerhet, Ergonomi (Samspelet mellan människokroppen och arbetsredskapen).

Ge exempel på sådant som ingår i den psykiska arbetsmiljön.
Våld och hot som poliser ofta utsätts för. Trakasserier och mobbning. Stress, för hög arbetsbelastning skapar stress. Hur bra eller dålig lönen är.

Vilka är de två viktigaste lagarna som rör arbetsmiljö?
Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetstidslagen.

Vad är ett fackförbund?
Ett fackförbund är nationella sammanslutningar av anställda som arbetar för att försvara eller förbättra sina rättigheter.

Vilka är det tre stora centralförbunden?
LO (Landsorganisationen)(industri, vård restaurang). 
TCO (Tjänstemännens centralorganisation)(Poliser, läkare, ingenjörer).
Saco (Sveriges akademikers centralorganisation)(Jurister, lärare, psykologer).

Vad är ett skyddsombud och vad har skyddsombudet för uppgifter?
Skyddsombud är en anställd som har blivit utsedd att representera övriga anställda i arbetsmiljöfrågor. Om en anställd upptäcker brister i arbetsmiljön så ska hen rapportera detta till skyddsombudet. Skyddsombudet ska sedan ta det vidare och rapportera till ledningen.

Vad är en entreprenör?
En företagsam person som använder sig av sin kreativitet för att skapa verksamheter eller utveckla befintliga.

Varför är det bra att vara kreativ och företagsam?

Om du bor i ett land där arbetslösheten är väldigt hög och landet betalar inte ut några bidrag som här i Sverige. Då är det väldigt bra att vara kreativ och företagsam. Kan du måla så kan du sälja tavlor. Om du kan knyta korgar så kan du sedan sälja korgarna och tjäna pengar. Om man blir arbetslös och är en kreativ person så kan man skapa sig arbete och starta eget på det man är bra på och på så sätt tjäna pengar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar